Skip to content

Stiftelsen Korps i Skolen og GDPR

I 2016 vedtok EU ny personvernforordning, General Data Protection Regulation (EU GDPR). Alle virksomheter og aktører i EU- og EØS-land har nå like regler for personvern, og fra juli 2018 gjelder GDPR som norsk lov for alle bransjer, virksomheter og organisasjoner – også KiS.

EU-borgere og nordmenn får nå fire nye rettigheter: Rettigheten til å få behandlingen begrenset, til dataportabilitet, til å motsette seg behandling, og til å motsette seg profilering og automatiserte avgjørelser. Enkeltpersoner kan motsette seg profilering begått av offentlige myndigheter, og profilering for direkte markedsføring. Man kan klage på automatiserte avgjørelser som tas på bakgrunn av en utarbeidet profil om seg selv. Profiler skal aldri utarbeides på bakgrunn av sensitive opplysninger hvis den registrerte ikke har samtykket eller profilering kan begrunnes med en særlig samfunnsinteresse hjemlet i lov.

Stiftelsen Korps i Skolen og GDPR: Lovgivningen innebærer ikke mange endringer, men krever ryddighet rundt oppbevaring av personopplysninger. Redegjørelsen under tydeliggjør hvordan KiS behandler informasjon fra de som henvender seg til oss på våre nettsider og e-postadresser. Videre hvordan vi behandler informasjon om skoler, klassekorps og samarbeidspartnere.

Personvernerklæring Stiftelsen Korps i Skolen – Juli 2018:

Stiftelsen Korps i Skolen (KiS), er en landsdekkende, demokratisk organisasjon for skoler, musikklærere, elever og andre interesserte. Skolene er det grunnleggende organisatoriske ledd i KiS. KiS mottar og behandler ikke sensitive personopplysninger og får derfor etter personopplysningsloven i hovedsak unntak fra lovens strenge bestemmelser. Likevel bør et bevisst forhold til omgang med personopplysninger tydeliggjøres:

  1. Formål med innsamling av personopplysninger.

Formålet med å samle inn personopplysninger i KiS er utelukkende å kunne låne ut og bistå skoler med instrumenter, kursing og læremateriell. For at en skole skal kunne være en KiS-skole, benytte utlånsordningen og motta nødvendig oppfølging, er vi avhengig av å lagre kontaktinformasjonen til skolen og ansvarlige lærere. Der det foregår samarbeid med skolekorps er vi videre avhengig av å oppbevare kontaktinformasjonen til korpset og ansvarlige representanter herfra.

Behandlingen av opplysninger om skoler, ansvarlige lærere og skolekorps og deres representanter bygger på samtykket som gis når skolen blir KiS-skole. Opplysningene behandles i henhold til personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover. KiS oppbevarer ikke skriftlig informasjon om enkeltelever.

KiS bruker innsamlede personopplysninger kun til eget formål. Personopplysninger selges aldri til kommersielle aktører eller tredjepart. Navn på KiS-skoler kan imidlertid unntaksvis nevnes i søknader om driftsmidler.

  1. Hvilke opplysninger samler vi inn via internett?

KiS behandler oppgitte personopplysninger, som navn, fødselsdato, adresse, e-post, telefonnummer og samtykker gitt via vår Facebook-side og vårt kontaktskjema på internettsiden. Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du aktivt ved avkrysningsboks til at KiS kan lagre meldingen du sender og informasjonen i den. Informasjonen slettes umiddelbart når henvendelsen er fulgt opp. KiS bruker ikke informasjonskapsler overfor besøkende på nettsiden – kun på sider som krever innlogging.

  1. Bilder

Bilder som benyttes på nettsiden er tatt og gjengitt med skriftlig samtykke fra involverte identifiserbare personer via et samtykkeskjema. Ved bruk av bilder med barn og unge under 15 år, samtykker også foresatte skriftlig. Barn som ikke ønsker det publiseres ikke. Vi fjerner bilder i ettertid om ønskelig, og enkeltbarn navngis aldri uten skriftlig tillatelse fra foresatte og tillatelse fra barnet selv når bilder tas og brukes av KiS.

Der klassekorps deltar ved offentlige, mediedekkede arrangementer som klassekorpsfestivaler eller 17. maifeiring, er det viktig at foreldre er klar over at deltakende barn kan bli avbildet i medier som aviser og tv. Ved å la barnet delta ved slike arrangementer samtykker foreldrene til at det er i orden. Det påligger ellers et ansvar hos den enkelte KiS-skole for å innhente nødvendige tillatelser der arrangementer skjer på egen skole og i nærmiljøet.

  1. Hvem behandler dine opplysninger?

Innsamlet informasjon behandles av ansatte og styret i KiS.

  1. Endringer

KiS kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav. Oppstår det endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger, skal nytt samtykke innhentes. Ved endringer som krever samtykke vil skoler, lærere, skolekorps og representanter herfra bes om å samtykke til nye vilkår via tilsendt brev. Andre nødvendige samtykker vil bli bedt om elektronisk via vår nettside, www.korpsiskolen.no.

  1. Å bli KiS-skole er frivillig.

Å bli KiS-skole er frivillig, og ved å bli KiS-skole gir du samtykke til at vi kan samle inn og behandle skolens kontaktopplysninger. Sensitiv informasjon samles ikke inn. Samtykker kan endres ved ønske eller behov ved henvendelse til KiS. Videre slettes all informasjon om KiS-skolen om skolen ikke lenger ønsker å være KiS-skole, når utlånte instrumenter og annet materiell er tilbakelevert på avtalt dato. Har du spørsmål til behandlingen av personopplysninger, send gjerne e-post til post@korpsiskolen.no og merk den med «Personopplysninger».